Učiteľský zbor História školy
2017/2018/2019 2016/2017 Archív
Študijné odbory Učebné odbory
Kritériá pre prijatie Ponuka majetku OZ Mládež ŠkVP Rada školy Pracovné miesta Služby Projekty
Zmluvy/Faktúry Obstarávanie Správa o VVČ
Pre žiakov Pre učiteľov Súťaže Teória Prax GDM Prax MPS Prax ME Stavebné odbory PC múzeum Webcam Odkazy


Oznam zákonným zástupcom a žiakom


Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast.

Žiak pri prvom nástupe do školy predkladá zdravotný dotazník podpísaný zákonným zástupcom/plnoletým žiakom (príloha – dotazník ZZ).

Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

Počas obdobia 2.9. – 15.9.2020 žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy.

V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom (príloha – vyhlásenie ZZ).


Ing. Peter Danko
riaditeľ školy


Príloha - Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka (.docx)


Príloha - Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti (.docx)VYHNITE SA OCHORENIU COVID-19


Pokyn č. 010/2020/UKRBBSK k prijatým opatreniam v súvislosti so šírením sa COVID-19 pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK


Pokyn č. 011/2020/ODDRF k financovaniu nákladov na testy COVID-19


Oznam pre školský internát
   Virtuálna prehliadka našej školy   

Odbory

Image 04
3658 K MSIZ
Absolvent dokáže samostatne zostavovať, nastavovať, udržovať a opravovať zdravotné inštalácie.
Image 05
3656 K OSV
Absolvent je pripravený na samostatnú prácu pri zhotovovaní konštrukcii stavby.
Image 06
2697 K ME
Absolvent pripravujúci sa na výkon povolania a činnosti v oblasti informačných technológií
Image 07
3447 K GDM
Pre chlapcov i dievčatá. Absolvent tohto študijného odboru pozná: základy výroby digitálnych médií


ISIC01   Medzinárodný preukaz žiaka/učiteľa ISIC/EURO26 (.pdf)


Obnovte si platnosť preukazu v dvoch krokoch (.docx)

  ISIC02


Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane z príjmov FO (sprievodný list) (.pdf)
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO (tlačivo) (.pdf)
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmu zo závislej činnosti (tlačivo) (.pdf)


Zápisný lístok do Školskej jedálne SOŠ technickej (.doc)

Pozrite si aktuálny jedálny lístok tu.